VEDTEKTER FOR RINGVOLL VEL


 

 • 1 Navn

Foreningens navn er Ringvoll Vel.

 • 2Adresse

Ringvoll, Indre Østfold kommune.

 • 3 Formål

Foreningen har som formål å bidra til å utvikle og opprettholde Ringvoll som et attraktivt tettsted. Formålet skal oppnås gjennom aktiviteter styret og medlemmer kommer frem til i fellesskap.

 • 4 Styre

Ringvoll Vels styre består av styrets leder, fem styremedlemmer og ett varamedlem. 

Styrets leder velges for ett år og styremedlemmene for to år. Det skal være to styremedlemmer på valg ved hvert årsmøte. Styret skal i tillegg av leder bestå av nestleder, sekretær og kasserer. Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet er avholdt. Varamedlemmer velges for ett år, innkalles til alle styremøter og deltar i det løpende arbeidet.

Det skal avholdes minst fire styremøter pr. år. Møtereferatene skal være tilgjengelig for alle medlemmer 

 • 5 Signatur

Styrets leder og to styremedlemmer i fellesskap.

 • 6 Styrets disposisjonsrett

Styret har disposisjonsrett over Ringvoll Vels midler til alminnelige og administrative formål, og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak fra årsmøtet. 

 • 7 Valgkomite

Valgkomiteen skal bestå av to medlemmer og én vararepresentant. Valgperioden er to år, ett medlem på valg hvert år. 

Normalt blir den som sitter i valgkomiteen på andre året leder av valgkomiteen.

 • 8 Revisor

Årsmøtet velger en revisor med vara 

 

 

 • 9 Godtgjøring

Det skal ikke utbetales godtgjøring til foreningens medlemmer. Dette er ikke til hinder for utbetalinger som skal dekke faktiske utgifter medlemmene har. Vedtak om slike utbetalinger skal fremkomme av styremøtereferatet.

 • 10 Årsmøte

Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars hvert år.

Følgende saker behandles:

 • Innkalling og saksliste godkjennes
 • Valg av møteleder
 • Valg av referent
 • Valg av to representanter til å signere protokollen
 • Styrets årsberetning.
 • Revidert regnskap for siste kalenderår.
 • Budsjett og planer for inneværende kalenderår.
 • Fastsettelse av kontingent for neste periode.
 • Innkomne saker.
 • Valg av representanter til styret, valgkomite og revisor.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. For å være stemmeberettiget må medlemskontingenten for inneværende år være betalt.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.  

Årsmøtet innkalles av styret. Innkalling sendes medlemmene skriftlig pr. e-post/post minst fire uker i forveien. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.  

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det. 

 • 11 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. 

Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.  

 • 12 Medlemmer

Alle som bor på Ringvoll i Indre Østfold kommune, eller personer som ønsker å støtte foreningen kan bli medlemmer i Ringvoll Vel.

 

 • 13 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet. 

 • 14 Vedtektsendringer

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.  

 • 15 Eierforhold

Foreningen er selveiende og er en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 • 16 Oppløsning(§ 15 kan ikke endres)

Oppløsning av foreningen kan bare behandles av årsmøtet, og krever 2/3 flertall to påfølgende årsmøter med minst ½ års mellomrom. Innkalling sendes med minst fire ukers varsel som brev til hvert enkelt medlem. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle et ideelt formål bestemt av årsmøtet. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.   

 

Vedtatt i stiftelsesmøte 4. november 2020