PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I RINGVOLL VEL 23. MARS 2022

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste


 2. Valg av møteleder
  Morten Braarud ble valgt.

 3. Valg av referent
  Synnøve W. Ihlebekk ble valgt.

 4. Valg av to representanter til å signere protokollen
  Ronny Olsen og Harald Hanssen ble valgt til å signere protokollen.

 5. Styrets årsberetning.
  Styrets årsberetning ble tatt til orientering.

 6. Revidert regnskap for 2021.
  Regnskap og prosjektregnskap ble fremlagt og tatt til orientering.

 7. Fastsettelse av kontingent for neste periode.
  Medlemskontingenten fastsettes til kr 50 pr. medlem. Medlemskapet er personlig.

 8. Innkomne saker.
  Ingen innkomne saker.Valg av representanter til styret, valgkomite og revisor.

Leder:             Aleksander Abotnes – 1 år

Nestleder:        Morten Braarud – 2 år

Kasserer:          Trond Kristoffersen – 2 år

Sekretær:         Synnøve W. Ihlebekk – 1 år

Styremedlem:   Kristín A. Sandberg – 1 år

Styremedlem:   Thor Andreas Hanssen – 2 år

Varamedlem:   Ronny Olsen – 1 år

Varamedlem:   Eileen Øverli – 2 år

Valgkomite:      Tore Hanssen – 2 år
Elise Rudseter – 1 år
Harald Hanssen, vara – 2 år

Revisor:            Lars Martin Holmsen Ihlebekk, revisor
Jens Henrik Skjelderup, vara

 

Ringvoll, 23. mars 2022